Urbanistická štúdia Račianska ulica, Bratislava

with Nekomentované

Riešené územie sa nachádza v Bratislave. Riešenú plochu vymedzuje veľmi frekventovaná komunikácia (štvorprúdová komunikácia s električkovou traťou) na Račianskej ulici a stará odstavená železnica. V súčasnosti je riešené územie nevyužívané alebo zastavané nehodnotnou architektúrou (benzínová stanica, Mc Donald, Lidl…) Nevyužívaná časť je v zanedbanom stave, zarastená náletovou zeleňou. V blízkosti sa nachádza výrobný areál, ktorý v súčasnosti zaberá hodnotné plochy vzhľadom na svoju lokalitu vrámci mesta. Našou úlohou bolo toto územie zrevitalizovať a navrhnúť nové funkcie pre využitie územia. Starú železničnú trať sme zachovali ako pamiatku na minulosť riešeného územia.

Pred procesom navrhovania sme vytvorili niekoľko analýz, z ktorých sme neskôr v návrhu vychádzali.

c1_analyza01_001

V budúcnosti sa uvažuje s vybudovaním obchvatu frekventovanej Račianskej ulice. V našom návrhu sme preto uvažovali s vybudovaním obchvatu. Pre posilnenie dopravy v tomto území sme navrhli vybudovať prepojenia Vajnorskej a Račianskej ulice. Tieto prepojenia sú v súčastnosti existujúce, no kapacitne nevyhovujúce, preto navrhujeme rozšírenie komunikácii a zvýšenie kapacity prepojení.

c2_navrh-dopravy-kopie

c3_analyza02_001

c4_analyza03_001

Na základe analýz sme sa rozhodli niektoré objekty z riešeného územia odstrániť. Dôvody asanácie sú rôzne, či už ide o schátralé objekty konštrukčne nevyhovujúce, alebo nehodnotnú architektúru či dočasné výrobné haly.

c5_buranie-kopie

c6-koncept

V procese navrhovania sme vychádzali z jednotlivých analýz územia a existujúcich kompozičných vzťahov v riešenom území. Hlavným kompozičnými prvkami navrhovania sú využitie existujúcich kompozičných osí, symetrie a rytmu v území.

010203

04

05

Návrh dominanty ako ukončenie zelenej osi. Kompozične si toto územie pýtalo tretiu výškovú budovu. Výškovú budovu sme umiestnili na okraji riešeného územia. Tvar vychádza z pôdorysných tvarov existujúcich výškových stavieb – kruh, obdĺžnik – zaoblený trojuholník.

Uvažovali sme v ďalšom pokračovaní zelenej osi pozdĺž železničnej trate v ďalších etapách riešenia okolitého územia.

06

07

Pozdĺž železnice sme vytvorili park, ktorý vďaka hmotovému riešeniu nových objektov komunikuje aj s objektom Mladej gardy.

08

Pre posilnenie zelenej osi sme pracovali s tvarovaním jednotlivých objektov, ktoré sa terasovito otvárajú k parku a posúvajú tak kvalitu bývania v objektoch na vyššiu úroveň, ktorá je vo veľkomestách skôr raritou.

09

Návrh je riešený v troch etapách v závislosti od veľkosti riešeného územia a možnosti budúceho rozvoja lokality.

Pri navrhovaní územia sme uvažovali prevažne s funkciou bývania, po ktorom je v Bratislave stále dopyt. Budovy v blízkosti Račianskej ulice doplnené o funkciu občianskej vybavenosti.

Väčšina statickej dopravy je premiestnená do podzemných priestorov. Navrhované objekty vychádzajú z modulu parkovania vo veľkoplošných podzemných garážach, ktoré prepájajú niekoľko budov. Premiestnením parkovania pod zem sme dosiahli elimináciu automobilovej dopravy v na teréne a bezpečnejšie prostredie pre aktivity parku. Všetky navrhované objekty sú sprístupnené podzemným garážam, takisto aj niektoré existujúce objekty, čo čiastočne rieši problém parkovania v okolí.

Zelená os tiahnuca sa pozdĺž starej železnice má niekoľko funkčných využití a atrakcií, ktoré vnesú do parku život a aktivitu obyvateľov. Pri navrhovaní funkcií sme vychádzali z nedostatku niektorých potrebných elementov v prostredí pre obyvateľov blízkeho okolia.

e4-park

Pri navrhovaní zelenej osi bolo veľmi dôležité pracovať s objemami, ktoré vizuálne a hmotovo komunikujú so zeleňou. Koncept terasových bytových domov vyhovuje zámeru vizuálneho kontaktu s parkom a taktiež zlepšuje kvalitu bývania.Autor: Ing. arch. Martina Ťažká v spolupráci s Ing. arch. Lucia Trnková

pod odborným vedením Ing. arch. Pavol Paňák