Architekti pôsobiaci v oblasti architektúry, interiéru a urbanizmu. Pôsobíme v Banskej Bystrici a na Myjave.

Sústreďujeme sa na modernú tvorbu zameranú hlavne na kvalitu. Našou hlavnou prioritou je individuálny prístup k našim klientom, profesionalita a flexibilita. Naše návrhy sú vždy jedinečné, originálne a na mieru šité klientovi. Spokojnosť našich klientov je pre nás prvoradá.

Ponúkame:

Architektonické štúdie

Architektonická štúdia je základom pre vyhotovenie projektu rodinného domu. Zhmotňuje prvotnú predstavu o architektúre a dispozícii domu. Navrhuje konkrétne hmotové riešenie, dispozičné riešenie ako aj konštrukne a materiálové vyhotovenie.

Pri návrhu architektonickej štúdie architekt úzko spolupracuje s klientom. Prvým krokom je obhliadka pozemku a následná konzultácia . Počas konzultácií architekt získava predstavu klienta, jeho požiadavky a predstavy zapracováva do návrhu . Na základe niekoľkých konzultácií a úprav, po odsúhlasení vyhotovíme architektonickú štúdiu, ktorá obsahuje:

 • Situácia – osadenie stavby na pozemku
 • Pôdorysy
 • Rezy
 • Pohľady
 • Perspektívne vizualizácie

Dokumentáciu pre územne a stavebné povolenie

Vrámci našej činnosti Vám ponúkame komplexnú dokumentáciu projektu pre stavebné povolenie. Po vyhotovení architektonickej štúdie projekt prechádza do ďalšej fázy a vypracováva sa vo väčšom rozsahu, ktorý je potrebný pre získanie jednotlivých povolení.

Návrhy a vizualizácie interiérov

Vrámci našej tvorby ponúkame návrh interiéru, kompletné zariadenie interiéru alebo jeho častí, návrh nábytku na mieru a v prípade záujmu aj kompletnú realizáciu a montáž.

Návrh interiéru v sebe zahŕňa:

 • Pôdorys návrhu s umiestnením jednotlivých prvkov v priestore
 • Zoznam jednotlivých prvkov použitých v návrhu
 • Vizualizácie interiéru
 • Farebné varianty riešenia
 • Výkresy potrebné pre vyhotovenie nábytku na mieru
 • Výkresy pre realizáciu (potrebné pre elektrikára, murára, vodára), kladačské výkresy atď.

Návrhy rekonštrukcií

Kompletná dokumentácia pre rekonštrukciu. Návrh rekonštrukcie sa realizuje v štádiu architektonickej štúdie alebo projektu pre stavebné povolenie.

Urbanistické štúdie a koncepcie

Urbanistická štúdia je základom pre vyhotovenie územného plánu a zmeny územného plánu. Urbanistická štúdia overuje využitie územia a riešenia zástavby a prezentuje konkrétne urbanistické riešenia. Na rozdiel od územných plánov sú jej zadávateľmi a financujúcimi subjektmi najčastejšie súkromní investori, ktorí potrebujú preukázať vhodnosť zamýšľaného zámeru.

Urbanistické koncepcie umožňujú samosprávam overovať a prezentovať možný rozvoj sídiel a hľadať vhodné územia na novú zástavbu. Urbanistické koncepcie môžu svojou podrobnosťou reagovať i na konkrétne problémy sídla a navrhnúť optimálny proces riešenia pre konkrétne sídlo.

Územný plán zóny

Ustanovuje najmä zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a urbánnych priestorov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia, podiel možného zastavania a únosnosť využívania územia, chránené časti krajiny. Zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia, začlenenia stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny.