Súťažný návrh na obytnú zónu Hviezdoslavova v Nitre

with Nekomentované

Predmetom súťaže bol výber najvhodnejšieho riešenia obytného súboru 500 bytov a občianskej vybavenosti na pozemku investora o výmere 21 588 m2 v širšom centre Nitry.

Do súťaže bolo doručených 21 súťažných návrhov.

URBANISTICKÁ KONCEPCIA

Hlavnou koncepciou návrhu je bývanie medzi stromami. Snaha o vytvorenie zeleného prostredia, ktoré zvyšuje kvalitu bývania. V návrhu uvažujeme o výsadbe veľkého množstva stromov a vytvorenie prostredia zdravého pre život. Pri návrhu stromov uvažujeme aj o zastúpení ovocných stromov a vytvorení plôch na pestovanie ovocia a zeleniny.

Konceptom v urbanistickej tvorbe je vytvorenie prostredia pre vznik príjemnej susedskej komunity. Táto snaha je podporená tvorbou poloverejných priestranstiev, kde sa obyvatelia môžu stretávať. V návrhu uvažujeme o niekoľkých detských a športových ihriskách, ktoré podporujú sociálny život v prostredí.

Samotný návrh urbanizmu (umiestnenie budov na pozemku) vychádza z orientácie okolitej zástavby a ideálnej zástavby pre preplávajúce byty (východ-západ). Umiestnenie objektov na pozemku nachádza kompromis medzi spomínanými orientáciami. Vejárovité umiestnenie budov zabezpečuje dostatočné preslnenie bytov.

 

ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCIA

V riešenom území je navrhnutých sedem objektov. Pri návrhu sme vychádzali z územného plánu územia. Navrhnuté objekty sú štvorpodlažné objekty. V severnej časti pozemku je umiestnená výšková dominanta – 12 podlažná budova (jej podlažnosť vychádza z maximálnej povolenej nadmorskej výšky stavebných objektov v území). Vzhľadom na podobnosť domov sú jednotlivé objekty odlíšené použitím rôznych materiálov na fasádach a zlepšuje sa tým orientácia v prostredí.

Na prízemí objektov sa nachádzajú byty, ktoré disponujú predzáhradkami, čím sa štandard jednotlivých bytov približuje bývaniu v rodinnom dome. Nízka podlažnosť budov podporuje užší kontakt obyvateľov s prírodným prostredím. Jednotlivé dispozície bytov sú dostatočne veľkorysé a ponúkajú kvality pre súčasné štandardy bývania.

Jednotlivé obytné domy pozostávajú z opakujúcich sa modulov. V prvom module sa nachádza 3, 2, a 4 izbový byt. Tento modul je v území zastúpený 18x. V druhom module sa nachádza 1, 2, 2 a 3 izbový byt a v území sa nachádza 33x. Modul nachádzajúci sa na prízemí (vstupnom podlaží) vychádza z druhého modulu a je zastúpený 14x. Rožné časti budov, ktoré nepodliehajú opakujúcim sa modulom sú vyriešené individuálne. Vo výškovej budove sa nachádza 11 opakujúcich sa podlaží 3, 2 a 1 izbových bytov.

V parteri objektov v kontakte s Hviezdoslavovou triedou a Železničiarskou ulicou sú priestory určené na prenájom.

Pôdorys 1.PP – podzemné parkovanie

 

Pôdorys 1.NP
Pôdorys 2. NP – typické podlažie

 

DOPRAVNÁ OBSLUHA

Doprava v riešenom území je obmedzená na minimum. Vjazd a výjazd do územia je riešený  pripájacím a odbočovacím pruhom z Hviezdoslavovej triedy. Výjazd z územia je napojený na Kokavcovú ulicu. Statická doprava je riešená výlučne formou dvojpodlažných až štvorpodlažných podzemných garáží. Na teréne sa nachádzajú len pohotovostné parkovacie státia. Zámerom vynechania parkovacích miest na teréne, je podporenie prírodného prostredia a obmedzenia automobilovej dopravy v území. Na pozemku sú navrhnuté tri podzemné garáže, ktoré spájajú viacero objektov a nadväzujú na ich konštrukčný systém.

STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE

Konštrukčný systém domov –  ŽB skelet vychádza z podzemného parkovania. Konštrukčný systém polyfunkčného bytového domu je navrhnutý ako priečny s modulom 7800 mm a 5200 mm.

Všetky objekty sú navrhnuté v pasívnom štandarde

Autori:

Ing. arch. Martina Ťažká
Ing. arch. Ladislav Michalka
Ing. arch. Erik Blaho