Urbanistická štúdia IBV Červená Hora Matejovec

with Nekomentované

 

Na základe vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže na pozemky v obci Krajné časť Matejovec, investor ma požiadal o vypracovanie urbanistickej štúdie na územie 1. etapy rozvojového územia.  

Investor mal záujem o vybudovanie nadštandartného bývania a boli sme si vedomí, že v malých obciach sa väčšej novej vystavby boja. Pristúpili sme preto ku komplexnému riešeniu daného rozvojového územia. V prvom rade sme riešili pripojenie lokality na inžinierske siete. Nakoľko sme zistili, že obyvatelia Matejovca majú v letných mesiacoch problém s pitnou vodou, rozhodli sme sa navrhnúť nový rozvod vody z vedľajšej obce a umožniť tak prepojiť súčasný vodovod s novým a zabezpečiť dostatočné zásobovanie vodou i pre súčasných obyvateľov obce. Nová trafostanica pre zásobovanie elektrickou energiou bola umiestnená v rohu územia pri existujúcej nadzemnej sieti. Odpadové vody museli byť riešené žumpami, nakoľko obec nemá verejnú kanalizáciu. Avšak VÚC má naplánované vybudovanie kanalizácie s čističkou, preto sú v území vynechané rezervné pásma pre dobudovanie kanalizačných prípojok. Samotná realizácia novej zástavby, príchod nových obyvateľov by mohol pomôcť, aby VÚC zvýšila u projektu verejnej kanalizácie svoju prioritu a stal sa tak skutočnosťou.  

Matejovec, tak ako mnohé malé obce bojujú s počtom obyvateľov a ich klesajúcim trendom, výmenou obyvateľov pracujúcich a žijúcich v obci za rekreačných víkendových návštevníkov, s čím sú spojené zhoršujúce sa služby občanom ako rušenie autobusových spojov, rušenie služieb, obchodov a podobne.  

Aby nevznikol druhý paradox novej výstavby a teda separácia pôvodných a nových obyvateľov, navrhol som zástavbu celého voľného územia, rozdelenú na etapy, pridal som k rodinným domom i bytové domy, vďaka čomu sa do územia dostali centrálne body verejného priestoru pre umiestnenie parku, detského ihriska či verejnej vonkajšej posilovne.  

Na sever od hlavnej komunikácie navrhujem pozdĺžny park. Toto zelené územie separuje a odhlučňuje od hlavnej cesty byvanie,  vo svahu vsadené 3 nízkopodlažné bytové domy. Verejný priestor s peším prepojením do prírody na západ a na sever, ktorý prechádza okolo krásneho veľkého ikonického stroma, momentálne v strede poľa. Návrhom k nemu dostávame chodník a možné rekreačno oddychové využitie nie len pre nových ale i pôvodných obyvateľov. Podobne ako vytvorený park s ihriskami bude slúžiť novým i pôvodným obyvateľom, a vytvoriť medzi nimi priateľské väzby. 

Nakoľko sme chceli obmedziť, aby socio-ekonomické zloženie nových obyvateľov bolo monotické, navrhol som viaceré formy rodinných domov a veľkosti pozemkov. Od menších dvojposchodových radových domoch, cez klasické jednopodlažné domy až po veľkorysé villy. Východná časť lokality sa dotýka centra obce, v blízkosti existujúceho ihriska, obchodov a služieb, preto je daná časť zahustená bodovymi bytovými domami.  

V návrhu je kladený dôraz ako na hmotovopriestorve stvárnenie objektov, tak i na využitie verejných priestorov. 

Urbanistická štúdia bola spracovaná 02/2021, vybraná obcov a odprezentovaná pred občanmi obce. Celková rozloha riešeného územia je 13,2 ha, navrhnutých 6ks bytových domov s 2i, 3i a 4 izbovými bytmi, 84 rodinných domov, park o rozlohe 7 árov, detské ihrisko, vonkajšia posilovňa a inžinierske zabezpečenie územia a siete. Vzniklo by 129 nových domácností, cca 193 až 516 nových obyvateľov obce. Kým v roku 2014 mala celá obec ykraj ešte cca 1500 obyvateľov, v súčasnosti má celá obec Krajné iba cca 1400 obyvateľov. 

Predaj pozemku investorovi nebol obecným zastupiteľstvom schválený. Investor si pre svoje investičné zámery našiel iné lokality. 

Stupeň: urbanistická štúdia
Riešené územie: 13,2 ha
Lokalita: časť Matejovec, obec Krajné, okres Myjava, Trenčiansky kraj

Technické riešenie:
– 3x cestné napojenie + 8x peší prepoj
– komunikácia 5m s chodníkom 2m (830m)
– zdieľaná komunikácia 5m (460m)
– napojenie na vodovod z vedľajšej obce (+-800m) – vyriešenie zásobovania vodou i pre súčasných obyvateľov
– kanalizácia riešená samostatnými žumpami pre RD a vlastnou ČOV pre BD s budúcim napojením na navrhovanú kanalizáciu v kompetencií VUC
– vybudovaná nová trafostanica pre zásobovanie elektrickou energiou (+-150m)

Súčasná populácia: +-191 domácností / +-401 obyvateľov
Navrhnutý prírastok: +129 domácností / +325 obyvateľov
Možnosť etapizácie: 7sekcií

Vybavenosť:
– 6x BD (45 bytových jednotiek)
– 13x radové RD
– 71x samo-stojace RD
– detské ihrisko
– vonkajšia posilovňa
– park (7 árov)
– peší nespevnený prechádzkový chodník okolo pamätného stromu (+-250m)

Vizualizácie:

Ing. Ľubomír Štulrajter / Vizmaker