Architektonická štúdia Prírodovedný ústav SAV, Bratislava

with Nekomentované

Pavilón prírodovedných vied je jeden z dvoch plánovaných novostavieb v areáli SAV.  Vrámci urbanistickej štúdie som vytvorila priestor pre budúci objekt ústavu v náväznosti na ostatné ústavy so zameraním na prírodovednú činnosť, ktoré sa v areáli už nachádzajú.

V súčasnosti sa tomto mieste nachádzajú objekty bez využitia, ktoré sú zložené z unimobuniek a nemajú žiadnu architektonickú hodnotu. V bezprostrednej blízkosti navrhovaného objektu sa nachádza ústredná knižnica, stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku, výpočtové stredisko, ústav materiálov a mechaniky strojov a pavilón materiálových vied, ktorý je momentálne vo výstavbe.

Návrh dopravy rešpektuje urbanistickú štúdiu, kde sa automobilová doprava eliminovala na okružnú komunikáciu, ktorá sleduje hranicu areálu a všetky obslužné komunikácie ako aj vjazdy do podzemných garáží vychádzajú zo spomínanej okružnej komunikácie.

Hmotové riešenie objektu vychádza z dvoch jednoduchých hmôt v tvare písmena L, ktoré navzájom vytvárajú átrium. Hmota orientovaná južne sa v parteri otvára a vytvára tak vizuálne prepojenie medzi vnútorným priestorom átria a exteriérom. V časti átria je vložená konštrukcia laboratórií, ktorá je od hlavných hmôt oddelená medzerou a nenarúša tak čistú kompozíciu hlavných hmôt. Určujúcim aspektom pri hmotovom riešení ako aj dispozícii bola rôzna kvalita okolitého prostredia v ktorom sa objekt nachádza. Voči severným orientáciám sa objekt akoby otáča chrbtom voči nepriaznivému prostrediu nie len z hľadiska orientácie, ale aj prevádzky či susedstva s okolitými budovami. Hlavné hmoty sú v konečnom výsledku odlíšené farebne aj materiálovo, no spája ich spoločný raster okien, ktorý vytvára celistvosť stavby.

Hmotové tvarovanie a snaha o dodržiavanie prísneho rastrovania fasád udáva hlavný architektonický výraz objektu. Novostavba svojim vzhľadom a pravidelnosťou členenia fasád zapadá do okolia, v ktorom sa nachádza množstvo budov s pravidelným rastrovaním okien. Vďaka ľahkej membránovej konštrukcii nad átriom a vysokým oknám v kanceláriách stavba dostáva mnoho svetla a pôsobí vzdušne a príjemne.

Vstupnú halu objektu tvorí vnútorná záhrada, ktorá sleduje hlavné pešie ťahy ku komunikačným jadrám, seminárnej miestnosti a knižnici, ktoré v vstupných priestoroch prebiehajú. Hlavné komunikačné jadro (chránená úniková cesta) sa nachádza v severozápadnej časti objektu. Vrámci átria sa nachádzajú komunikácie v podobe schodísk lávok a pavlače, tak isto aj presklený výťah. V náväznosti na komunikačné jadro sa nachádza hygiena s dennou miestnosťou pre zamestnancov, v blízkosti hygieny sa nachádzajú šatne pre zamestnancov. Pavilón je riešený ako otvorená modulová dispozícia, ktorá určuje priestory určené pre kancelárie pracovníkov, kancelárie riaditeľstva a priestory pre laboratóriá. Na streche objektu sa nachádza zatrávnená terasa pre zamestnancov.

Hlavným konštrukčným prvkom objektu je železobetónový skelet, riešeným na modul 8,1 m a 5,4 m, ktorý vyhovuje z hľadiska podzemného parkovania ako aj delenia kancelárií. Priečky kancelárií sú navrhnuté z ľahkých panelov prepúšťajúcich svetlo.

Členenie fasády vychádza z okenného modulu 1,35 m, ktorý vychádza z konštrukčného systému stavby a zabezpečuje variabilitu a variantné delenie kancelárií. Kancelárie majú nízky okenný parapet (400mm), ktorý zvyšuje kvalitu pracovného priestoru a zvyšuje vizuálny kontakt s exteriérom aj pri sede. Dôležitou súčasťou okien sú tieniace prvky, kde pri nižšej hmote sú použité pevné slnolamy s otáčavými lamelami a pri vyššej hmote sú použité horné tieniace lamely, ktorých sekundárnou funkciou je pochôdzny rošt pre umývanie okien.

Na objekte sa nachádzajú dva druhy fasádnych panelov, ktoré sledujú hlavné hmotové členenie objektu. Na SV a SZ fasádach sa nachádzajú matné fasádne kazetony. Na JV a JZ fasádach sú použité fasádne fotovoltaické panely, ktoré nie sú priamo závislé iba na priamom slnečnom žiarení ale produkujú energiu aj pri zamračenom počasí. Elektrický výkon jedného fotovoltaického panelu je 90W. Zastrešenie átria je realizované pomocou ľahkej kovovej konštrukcie so sklenenými výplňami, ktorá je zatienená hliníkovým roštom, ktorý zabraňuje prehrievaniu átria.

Autor: Ing. arch. Martina Ťažká
Projekt bol navrhovaný pod vedením konzultanta Ing. arch. Pavol Paňák